13/2022/QH15

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thời gian đăng: 14/10/2023

10/2022/QH15

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/10/2023

09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện

Thời gian đăng: 14/10/2023

15/2022/QH15

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng: 14/10/2023

14/2022/QH15

Luật phòng, chống rửa tiền

Thời gian đăng: 14/10/2023

04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

Hội cựu chiến binh huyện vân canh với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay!

Thứ năm - 06/04/2023 09:21 693 0
Ban Chỉ đạo 35 huyện Vân Canh Sơ kết công tác quý I 2023
Ban Chỉ đạo 35 huyện Vân Canh Sơ kết công tác quý I 2023
I. Nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    Như chúng ta hiểu, nền tảng tư tưởng của Đảng đã dược quy định trong Điều lệ Đảng, đó là "Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của ngân dân".
     "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước (Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới). Đó cũng là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong đó có Hội Cựu chiến binh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ rất quan trọng của các tổ chức Hội và hội viên Cựu chiến binh hiện nay.
     II. Thực trạng và nhận diện một số vấn đề về âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

     Trong mọi giai đoạn Cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động cả trong nước và ngoài nước liên tục chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.  
    Chúng ra sức tấn công, tuyên truyền phủ định, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, trong đó thể hiện qua một số quan điểm sau: Một là, có quan điểm cho rằng, sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là do sai lầm của Chủ nghĩa Mác-Lênin "Sai lầm từ gốc, từ bản chất của học thuyết". Hai là, có quan điểm đem đối lập Chủ nghĩa Mác với Chủ nghĩa Lênin, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung. Họ viện dẫn ra sự "đối lập" là C.Mác và Ph. Ăng-ghen cho rằng, cách mạng vô sản phải nổ ra đồng thời trong các nước tư bản, ít ra là các nước tư bản phát triển, còn V.I Lê-nin lại cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và thành công ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng lẻ, còn lạc hậu, còn nhiều tàn tích của chế độ nông nô như nước Nga. Ba là, có quan điểm đem đối lập Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận cả Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bốn là, có quan điểm vin vào yếu tố thời đại để phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Quan điểm đó cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, nó chỉ thích hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai, chỉ thích hợp với văn minh cơ khí, còn bây giờ nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI - là thời đại của cách mạng khoa học-công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, văn minh tin học, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nên không còn thích hợp nữa, vì vậy, Chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã bị lỗi thời. Năm là, có quan điểm cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là sản phẩm của Việt Nam, nó là "ngoại lai", "ngoại nhập" từ phương Tây, không phù hợp với Việt Nam là một xã hội phương đông, kinh tế lạc hậu; thậm chí, có ý kiến cho rằng "du nhập Chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử", do đó "Cần phải từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lê-nin"…

       Những năm gần đây, khi họ nhận thấy vị trí vững chắc không dễ gì lay chuyển được của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trái tim và khối óc người dân Việt Nam, thì các thế lực thù địch lại ra sức ngụy biện rằng " bây giờ Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, là phù hợp với dân tộc Việt Nam" (Cục Tuyên huấn QĐNDVN (2019), phòng chống âm mưu thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch (sách chuyên khảo) Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2019,tr 27). Thực chất quan điểm này là chúng muốn tạo nên sự đối lập, chia rẽ Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với tư là chúng muốn tạo nên sự đối lập, chia rẽ Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phá vỡ trong nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ra sự xáo trộn trong ý thức hệ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề cần được nhận diện đầy đủ để có phương hướng, biện pháp xử lý, đấu tranh phù hợp.
  III. Hội Cựu chiến binh huyện Vân Canh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới đó là:
     1.Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với các cấp hội và hội viên Cựu chiến binh; Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Cựu chiến binh là "Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của của thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…" (Pháp lệnh Cựu chiến binh, số 27/2005/PL-UBTVQH11). Trong thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; cần nhận diện "quan điểm sai trái", "quan điểm thù địch". Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 cùng cấp "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
      2. Phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước. Các cấp Hội luôn làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là các địa bàn có điểm nóng, các khu vực tôn giáo phức tạp, khu công nghiệp đông dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm; Tham gia tích cực vào Ban Chỉ đạo 35 của huyện; duy trì tổ chức Hội nghị giao ban hàng quý đảm bảo đúng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.Tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 35 giải quyết, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
        3.Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Chính quyền và các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Phối hợp với TTBD Chính trị huyện, hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh các cấp, nhất là cấp cơ sở theo quy định; nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho hội viên về những nội dung cơ bản, to lớn của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống của toàn Hội, làm cơ sở đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch
       4.Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền làm cho Hội viên và nhân dân trên địa bàn hiểu và nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chủ động tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.
       5.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nhân tố hiện thực, thể hiện sự trung thành của Cựu chiến binh với Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH mà Người đã lựa chọn. Vận động hội viên Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, góp phần đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
      6. Các cấp Hội tích cực, chủ động trong định hướng thông tin, đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Hội viên và nhân dân nhất là trong giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng-sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc; lấy thông tin chính thống để đấu tranh chống lại thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động.
     7. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động và hướng dẫn đông đảo hội viên Cựu chiến binh xây dựng trang Zalo, Facebook cá nhân trên điện thoại thông minh để tham gia viết tin, bài đấu tranh hoặc thể hiện thái độ phản đối trực tiếp với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Tích cực chia sẻ những tin, bài có nội dung tích cực từ các Trang thông tin chính thống của Trung ương -Tỉnh - Huyện như: Hương sen Việt, Hào khí Quang Trung… “Hào khí Vân Canh”; qua đó, góp phần tăng cường tương tác của Trang “Hào khí Vân Canh”, lan tỏa những việc làm hay, những nội dung ý nghĩa, bài học giá trị… rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Thanh niên và nhân dân trong huyện.
       8.Tham gia tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về phản biện xã hội; tham gia giải quyết một số vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn; phát hiện kịp thời và chủ động ngăn chặn những quan điểm sai trái, quan điểm thù địch tác động vào Cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn.
       9.Tăng cường công tác xây dựng Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội. Chú trọng công tác phát triển, quản lý hội viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động, kiên quyết xử lý đối với biểu hiện sai trái của một số Cựu chiến binh vi phạm kỷ luật, pháp luật.
      Hội Cựu Chiến binh huyện Vân Canh! Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII đề ra; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Chính quyền và tín nhiệm của nhân dân./.
 

 
 

 


 

Nguồn tin: ĐẶNG DUYÊN HẢI - Hội CCB huyện Vân Canh:

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay2,031
  • Tháng hiện tại81,152
  • Tổng lượt truy cập3,673,874
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH