04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

692/UBND-TP

Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn huyện Vân Canh

Thời gian đăng: 20/05/2022

TT 02/2022/BTP

Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian đăng: 03/03/2022

272/QĐ-UBND

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2021

Thời gian đăng: 10/02/2022

TT 01/2022/BTP

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thời gian đăng: 03/03/2022

130/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ,ĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

Thời gian đăng: 12/04/2022

Danh bạ Email

 

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Ông Trần Kim Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

+ Điện thoại cơ quan: 056.3888.240.

+ Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung.

2. Ông Nguyễn Bá Đẩu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Điện thoại cơ quan: 056.3888.241.

+ Phân công nhiệm vụ: Lĩnh vực kinh tế ngành.

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
  Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND huyện ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Lê Bá Thành thanhlb@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Trần Kim Vũ vutk@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Phan Văn Cường cuongpv@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Hoàng hoangnx@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn  Bá Đẩu daunb@vancanh.binhdinh.gov.vn
   Văn phòng HĐND&UBND huyện   vanphonghdnd-ubnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Phạm  Minh Sơn sonpm@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn  Thành  Đô dont@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Trần  Đức Độ dotd@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn  Thị Sự sunt@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Võ  Lan  Anh anhvl@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Lê Thị Mận manlt@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Trần  Thanh Tùng tungtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Minh Hạnh minhhanhnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh myhanhnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
10 Lê  Thị Thanh  Vân vanltt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Nội vụ phongnv@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Hồ Văn Sơn sonhv@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Lê Văn Sức suclv@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Phương phuongnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Mai Chí Trực trucmc@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Thị Thùy Dung dungptt@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Lê Thị Thu thult@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Lương Thanh Cường cuonglt@vancanh.binhdinh.gov.vn
8 Võ Thị Kim Trang trangvtk@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Dân tộc phongdt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Sô Lan Tài taisl@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Trần  Thị  Tiếng tiengtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Trần  Vũ vut@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng NN&PTNN huyện phongnnptnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Cẩn canlv@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Lê  Minh  Tiến tienlm@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Trần Văn Khổ khotv@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Đào Văn Minh ninhdv@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Trần Minh Ngọc ngoctm@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Lê Viết Tuấn tuanlv@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Võ  Thị Bích Cương cuongvtb@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Tài nguyên và Môi trường phongtnmt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn  Văn  Kỳ kynv@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Võ Văn Chí chivv@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Phan Minh Chánh chanhpm@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Hồ Thị Thanh Thảo thaohtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Võ Xuân Phú phuvx@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Trần  Thị  Hoa hoatt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng phongktht@vancanh.binh.gov.vn
1 Nguyễn  Hoài Nam namnh@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Tí Hon honht@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Thìn thinnv@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hoàng Vũ vunth@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn  Quốc Thành thanhnq@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng GD-ĐT huyện phonggddt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Phạm  Minh  Chấn chanpm@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Phạm  Thị  Bộ bopt@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn  Thị Tố  Mai maintt@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Bùi  Thị Minh  Phượng phuongbtm@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn  Xuân  Thanh thanhnx@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Võ  Thanh Hà havt@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Lê  Quốc  Thái thailq@vancanh.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Ngọc Trình trinhnn@vancanh.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn  Tá Quan quannt@vancanh.binhdinh.gov.vn
10 Trần  Thị Minh Hoài hoaittm@vancanh.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn  Đình Minh minhnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Thị Thu thunt@vancanh.binhdinh.gov.vn
13 Phan Long Hợp hoppl@vancanh.binhdinh.gov.vn
14 Phạm Thị Thu Hằng hangptt@vancanh.binhdinh.gov.vn
15 Hồ Thị Ánh Nguyệt nguyethta@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Văn hóa  và Thông tin phongvhtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn  Minh Hải hainm@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Đào Chí Thanh thanhdc@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Lê thị hoàng hoanglt@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Võ Ngọc Long longvn@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Đức Thành thanhnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Y tế phongyt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Kim Trọng trongnk@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Ánh Tuyết tuyetna@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Đào  Thị Khánh  Ly lydtk@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng LĐTB & XH phongldtbxh@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Phạm Công Tiến tienpc@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Trần Thị Thu  Hà hattt@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn  Văn  Thủy thuynv@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Thành Kim Lĩnh linhtk@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Bùi Thị Diên dienbt@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Lê Thanh Hồng honglt@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn  Thị Thanh Bắc bacntt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Thanh  tra  huyện thanhtra@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Công Vinh vinhhc@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Sơn sonnttt@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn  Đức  Tâm tamnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Chí Thông thongnc@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Huy huynv@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Thanh Nhàn nhanttt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Tư Pháp phongtp@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Lơ O Xâu Zuôn Tuấn tuanloxz@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Danh Tòng tongnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Đoàn Cảnh Bảo baodc@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Lơ O Zang Danh danhloz@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Phòng Tài Chính - Kế Hoạch phongtckh@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Cảnh Cao caonc@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Dũng dungnv@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Phan Văn Ẩn anpv@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Bằng bangnv@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Tấn Lộc locht@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Đào Thị Phượng phuongndt@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Hiền hiennt@vancanh.binhdinh.gov.vn
8 Trần Thị Tố Hằng hangttt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Công an huyện congan@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Cái  Minh Long longcm@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Đinh  Đắc Trung trungdd@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Trần  Ngọc  Vương vuongtn@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Tổ tiếp nhận và trả kết quả huyện  ttntkq@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Phan Thị Thanh Quyên quyenptt@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn  Tiến  Việt vietnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Đài  Truyền thanh Truyền hình daittth@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn  Quốc  Trung trungnq@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Bùi  Quang Hưng hungbq@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Trần  Thanh  Sơn sontt@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Hoàng Đình  Vĩ vihd@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Đõ  Thị Hạnh  Phúc phucdth@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Thủy Tiên tienttt@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Trần Đình Dặm damtd@vancanh.binhdinh.gov.vn
8 Lang Ngọc  Tú tuln@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Trung tâm VHTT-TT huyện trungtamvhtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Lê  Thanh Nhơn nhonlt@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Trần  Thị Bích Hà hattb@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Trần Thị Kim Hoa hoattk@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Đào  Văn  Phúng phungdv@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 La  Thị Huyền Giang gianglth@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Kim Định dinhnk@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn  Thái  Bình binhnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Trạm Khuyến Nông tramkn@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Phạm Thanh thanhp@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Quang Ân annq@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Đình Nhu nhupd@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Hồ Thị Phương phuonght@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Banqlda@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Hoàng Kim Chuyên chuyenhk@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Thành thanhnn@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thành Hưng hungnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Lê Văn Minh minhlv@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Trần Ngọc Tiến tientn@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Kiều Trang trangntk@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Lê Như Khư khuln@vancanh.binhdinh.gov.vn
8 Lang Thành Huy huylt@vancanh.binhdinh.gov.vn
9 Đặng Minh Dương duongdm@vancanh.binhdinh.gov.vn
10 Lâm Hoàng Hải hailh@vancanh.binhdinh.gov.vn
  Ban quản lý rừng phòng hộ rungphongho@vancanh.binhdinh.gov.vn
1 Đoàn Văn Tây taydv@vancanh.binhdinh.gov.vn
2 Trương Tấn Đạt dattt@vancanh.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến xuyenntn@vancanh.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Quang quangnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Chiến chiennv@vancanh.binhdinh.gov.vn
6 Diệp Thị Thu Hiền hiendtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
7 Từ Hoàng Thiên thienth@vancanh.binhdinh.gov.vn
     
* Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp mới hoặc quên mật khẩu đề nghị liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin qua số điện thoại 0256.3888601 hoặc 0942477136 để được hỗ trợ.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,951
  • Tháng hiện tại77,883
  • Tổng lượt truy cập3,033,214
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH