13/2022/QH15

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thời gian đăng: 14/10/2023

10/2022/QH15

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/10/2023

09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện

Thời gian đăng: 14/10/2023

15/2022/QH15

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng: 14/10/2023

14/2022/QH15

Luật phòng, chống rửa tiền

Thời gian đăng: 14/10/2023

04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

Các phòng trực thuộc

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Đô
Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Thu Vân 
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Minh Hạnh 

- Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005
- Email: vanphonghdnd-ubnd@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

- Trưởng phòng: Phạm Thành Tuyên
- Phó Trưởng phòng: Mai Văn Trực
- Phó Trưởng phòng: Lương Thanh Cường

- Điện thoại: 0256.3888699
- Email: phongnv@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.
 

3. PHÒNG TƯ PHÁP

- Phó Trưởng phòng: Đào Thị Bích Vân
- Điện thoại: 0256.3888233
- Email: phongtp@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Trưởng phòng: Nguyễn Công Đệ
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng
- Điện thoại: 0256.3888323
- Email: phongtckh@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.
 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Trưởng phòng: Lê Công Bình
- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hoa

- Điện thoại: 0256.3888649
- Email:  phongtnmt@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.
 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

trung
Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Trung

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bắc
- Điện thoại: 0256.3888123, Điện thoại di động: 0977020169.

- Email: phongldtbxh@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
 

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

nhon
 Trưởng Phòng: Lê Thanh Nhơn
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hải
- Điện thoại: 0256.3888601
- Email: phongvhtt@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện  có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.
 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Trưởng phòng: Phạm Minh Chấn
- Phó Trưởng phòng: Phan Long Hợp
- Điện thoại: 0256.3888566
- Email: phonggddt@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 

9. PHÒNG Y TẾ

- Trưởng phòng: Nguyễn Kim Trọng
- Điện thoại: 0256.3888648
- Email: phongyt@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.
 

10. THANH TRA HUYỆN

- Chánh thanh tra: Huỳnh Công Vinh
- Điện thoại: 0256.3888330
Email: thanhtra@vancanh.binhdinh.gov.vn  
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Trưởng phòng: Hoàng Kim Chuyên
- Phó Trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Tiến
- Điện thoại: 0256.3888778

- Email: phongktht@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.
 

12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Trưởng phòng: Trần Phong Năng
- Trưởng phòng: Phạm Thanh

- Điện thoại: 0256.3888243, 0256.3888116
- Email: phongnnptnt@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.
 

13. PHÒNG DÂN TỘC

- Trưởng Phòng: Sô Lan Tài
- Điện thoại: 02563.888144
- Email: phongdt@vancanh.binhdinh.gov.vn
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý về công tác dân tộc.
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,928
  • Tháng hiện tại90,583
  • Tổng lượt truy cập4,308,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH