13/2022/QH15

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thời gian đăng: 14/10/2023

10/2022/QH15

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/10/2023

09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện

Thời gian đăng: 14/10/2023

15/2022/QH15

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng: 14/10/2023

14/2022/QH15

Luật phòng, chống rửa tiền

Thời gian đăng: 14/10/2023

04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

UBND huyện Vân Canh Nhiệm kỳ 2021-2026

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
1. Ông Lương Đình Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888361
+ Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Quy hoạch, Kế hoạch, Ngân sách, Tài chính, Thuế, Kho bạc, đầu tư phát triển, Công an, Quân sự, Thanh tra, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính; Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận Chính quyền, thi hành án Dân sự. Phụ trách chung công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo dõi chỉ đạo triển khai dự án Becamex VSIP Bình Định trên địa bàn xã Canh Vinh. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực liên quan. Phối hợp công tác với UBMTTQVN, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Theo dõi chỉ đạo địa bàn xã Canh Vinh.
+ Trưởng các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng:
   1. Ban An toàn giao thông
   2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính
   4. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
   5. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
   6. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm
   7. Hội đồng nghĩa vụ quân sự
   8. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
   9. Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới (Phó trưởng ban thường trực)
   10. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
   11. Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật Nhà nước
   12. Ban chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2026
   13. Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự
   14. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
   15. Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử.

2. Ông Nguyễn Xuân Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
viet
+ Điện thoại cơ quan: 0256
+ Phân công nhiệm vụ: Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND huyện điều hành các công việc của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (kể cả công tác tổ chức cán bộ của ngành), Y tế, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Lao động Thương binh - Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Ngoại vụ, công tác Dân tộc, Tôn giáo, Văn thư lưu trữ, Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, Chữ thập đỏ, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo (trừ nguồn vốn đầu tư phát triển); phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện. Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực liên quan. Phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện và các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Dân tộc, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Theo dõi chỉ đạo địa bàn các xã Canh Hiệp, Canh Liên và thị trấn Vân Canh.
+ Trưởng các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng:
    1. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và phòng, chống dịch bệnh ở người
    2. Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo 
    3. Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
    4. Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
    5. Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội
    6. Ban điều hành thực hiện chương trình phối hợp xây dựng phong trào Làng Văn hóa - Sức khỏe
    7. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
    8. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục phổ thông
    9. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
    10. Ban chỉ đạo xã, thị trấn phù hợp với trẻ em
    11. Ban quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em
    12. Ban chỉ đạo Quỹ đền ơn đáp nghĩa
    13. Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh
    14. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến Giáo dục pháp luật
    15. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo
    16. Ban chỉ đạo công tác gia đình
    17. Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
    18. Ban quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
    19. Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện
    20. Ban Chỉ đạo Nhân qu
yền
    21. Ban tuyển sinh quân sự.

3. Ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện
cường
+ Điện thoại cơ quan: 02563888
+ Phân công nhiệm vụ: Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lâm nghiệp, Kiểm lâm, Thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Kinh tế - Hạ tầng, Thống kê; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (trừ nguồn vốn đầu tư phát triển). Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện; trực tiếp phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực liên quan. Phối hợp công tác với Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và các t chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban Quản lý rừng Phòng hộ. Theo dõi chỉ đạo địa bàn các xã Canh Hiển, Canh Thuận, Canh Hòa.
+ Trưởng các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng:

1. Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản thanh lý
2. Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ
3. Hội đồng bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất
4. Hội đồng khoa học Công nghệ
5. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (Phó trưởng ban Thường trực)
6. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện
7. Ban chỉ đạo phát triển sản xuất huyện

II. ỦY VIÊN UBND HUYỆN

1. Ông Phạm Văn Triều - Trưởng Công an huyện

triều

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888215

2. Ông Hà Minh Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

chiến
 

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888337

3. Ông Nguyễn Thành Đô - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đô

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888209; Điện thoại di động: 0989687522.

4. Ông Phạm Minh Chấn - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

chấn
 

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888566

5. Ông Nguyễn Công Đệ - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888323

6. Ông Nguyễn Quốc Trung - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện

trung

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888123.

7. Ông Huỳnh Công Vinh - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888330

8. Đinh Văn Thiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chúc - Trưởng Phòng Nội vụ huyện

thieu 1

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888699

9. Ông Nguyễn Kim Trọng, Trưởng Phòng Y tế huyện

trọng

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888648

10. Ông Lê Thanh Nhơn - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

nhon

+ Điện thoại cơ quan: 02563888601.

11. Ông Sô Lan Tài - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc

tai

+ Điện thoại cơ quan: 
12. Ông Trần Phong Năng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

năng

+ Điện thoại cơ quan: 02653888116

​13. Ông Nguyễn Công Bình, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi Trường
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,873
  • Tháng hiện tại90,528
  • Tổng lượt truy cập4,308,108
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH