04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

692/UBND-TP

Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn huyện Vân Canh

Thời gian đăng: 20/05/2022

TT 02/2022/BTP

Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian đăng: 03/03/2022

272/QĐ-UBND

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2021

Thời gian đăng: 10/02/2022

TT 01/2022/BTP

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thời gian đăng: 03/03/2022

130/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ,ĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

Thời gian đăng: 12/04/2022

Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX)

Thứ ba - 08/08/2023 14:42 154 0
Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 NQ của Bộ Chính trị (Khóa IX)
Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 NQ của Bộ Chính trị (Khóa IX)
      Sáng ngày 27/7/2023, Hội Cựu chiến binh huyện Vân Canh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự  và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Trần Kim Vũ,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
       Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác Cựu chiến binh. Sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với Hội CCB ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, phát huy sức mạnh to lớn của CCB trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, toàn huyện đã có trên 900 hội viên, sinh hoạt ở 08 tổ chức Hội cơ sở, trong đó hội viên là đảng viên 235 hội viên, chiếm 24,89% so với tổng số hội viên CCB. Cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương. Giới thiệu 154 hội viên cơ cấu vào cấp ủy các cấp và có 99 hội viên trúng cử HĐND các cấp; đây là lực lượng nòng cốt của Hội tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, tham gia giải quyết các vụ việc nảy sinh trong xây dựng nông thôn mới góp phần tích cực vào giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Tổ chức nhiều hoạt động mang tính đột phá, nổi bật là đảm nhận tiêu chí xây dựng nông mới “ Đô thị văn minh”. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 238/823 hộ.
       Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu hiến đất, hoa màu, cây cối, chấp hành và thực hiện tốt các chính sách di dời, giải tỏa để xây dựng các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới và Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định; tham gia xây dựng thiết chế văn hóa thôn, làng, khu phố và các hoạt động tình nghĩa, nhất là quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau và thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững”; tham gia các phong trào văn hóa, các cuộc thi tìm hiểu, ủng hộ các quỹ nhân đạo, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ, bảo lũ trên địa bàn…. Hằng năm, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa tỉ lệ 96% trở lên, hội viên gương mẫu đạt 100%. Tiếp thu các ý kiến của cán bộ, hội viên CCB tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đề nghị giải quyết cho hàng 100 đối tượng thụ hưởng chính sách. Thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng cho CCB và hội viên theo tinh thần Nghị định số 290/NĐ-CP, Nghị định số 118/ND-CP, Quyết định số 142/QĐ-CP, Quyết định số 62/2011/QĐ-CP, Nghị định số 150 và 157/NĐ-CP của Chính phủ cho 204 đối tượng được hưởng, trên 790 triệu đồng.
       Các cấp chính quyền luôn tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên Hội CCB tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tạo điều kiện để hội viên CCB vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay NHCSXH để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác xã, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân;  Phối hơp với NHCSXH giải ngân dư nợ 25,3 tỷ đồng, tạo nguồn vốn vay cho 356 hộ CCB vay. Phát động nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả; Toàn hội hiện có 01 trang trại, 28 gia trại và có 20 cơ sở kinh doanh, dịch vụ do gia đình CCB đang quản lý phát triển ổn định; trong 20 năm có 600 lượt CCB đạt danh hiệu “Sản xuất giỏi” các cấp. Vận động 03 hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi tham gia “Hội Doanh nhân Hội CCB tỉnh Bình Định”. Tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời các đơn thư, kiến nghị của CCB; khuyến khích Hội CCB tham gia góp ý xây dựng nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cải cách hành chính, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Hội CCB tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng xã hội, gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.
       Phối hợp với Chính quyền, Mặt trận các cấp tham gia vận động xóa 30 nhà tạm, nhà dột nát, giảm 204 hộ nghèo trong hội viên và CCB, đạt 85,72%; tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ hội viên thoát nghèo, trao 10 sổ tiết kiệm, 12 con vật nuôi (bò giống vỗ béo 180 triệu đồng); thăm tặng quà Covid-19, tổng 270 suất quà, trị giá 121 triệu đồng. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân dự, Luật Dân quan tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các cấp, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ hằng năm đảm bảo chỉ tiêu 100%. Phối hợp vận động xây tặng 03 nhà tình nghĩa đồng đội với tổng số giá trị 150 đồng; tham gia xác nhận cung cấp 112 phiếu giải mã phiên hiệu đơn vị (trong đó có 12 thông tin về mộ liệt sỹ) hồ sơ người có công để hưởng trợ cấp; tham gia phát hiện và quy tập 09 hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang. Phối hợp với Lực lượng Công an các cấp tổ chức 46 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng nòng cốt 170 hội viên, chiếm 18% so với tổng số hội viên CCB. Phát huy vai trò của tổ hòa giải CCB tham gia hòa giải ở cơ sở, phối hợp hòa giải thành 896 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; phát hiện báo cáo và góp phần ngăn chặn 05 vụ gây rối, vi phạm trật tự và tệ nạn xã hội; tham gia quản lý giáo dục 03 đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương chấp hành tốt, hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho hàng chục nghìn thế hệ trẻ và hội viên, đoàn viên. Tặng quà 20 suất quà cho người có công cách mạng trị giá 5,4 triệu đồng; Những năm qua, các cấp Hội đã phối hợp giáo dục, vận động 1.690 thanh niên vào đoàn, hội; bồi dưỡng, giáo dục giới thiệu 103 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy kết nạp vào đảng . Tham gia quản lý giáo dục 157 thanh, thiếu niên chậm tiến, tiến bộ, động viên 55 học sinh bỏ học trở lại trường. Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc các năm 2012, 2016, 2019, 2022.
       Hội nghị có 7 ý kiến thảo luận tham gia vào báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Các ý kiến tập trung phân tích làm rõ nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đối với Hội Cựu chiến binh huyện Vân Canh trong thời kỳ mới. Những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ chính trị.
       Qua 20 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, công tác CCB trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức, hành động trong Hệ thống chính trị được nâng lên; Hội CCB đã nêu cao được vai trò, vị trí trong Hệ thống chính trị và được đánh giá cao; tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân trong trong giai đoạn cách mạng mới. Thời gian tới, tinh thần đó tiếp tục được phát huy bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả./. 
 

Nguồn tin: Đặng Duyên Hải; Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,128
  • Tháng hiện tại78,060
  • Tổng lượt truy cập3,033,391
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH