04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

692/UBND-TP

Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn huyện Vân Canh

Thời gian đăng: 20/05/2022

TT 02/2022/BTP

Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian đăng: 03/03/2022

272/QĐ-UBND

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2021

Thời gian đăng: 10/02/2022

TT 01/2022/BTP

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thời gian đăng: 03/03/2022

130/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ,ĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

Thời gian đăng: 12/04/2022

Thanh niên Vân Canh tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Thứ năm - 14/09/2023 10:12 78 0
Huyện đoàn Vân Canh tổ chức Ra quân Tháng Thanh Niên năm 2023!
Huyện đoàn Vân Canh tổ chức Ra quân Tháng Thanh Niên năm 2023!
   Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ đất nước và nhân dân là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các tổ chức Thanh niên hiện nay.
         Một là, Xuất phát từ vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng.
         Ra đi tìm đường cứu nước vào những năm đầu của hế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã gặp chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đây con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Người luôn coi chủ nghĩa Mác - Lênin là “cẩm nang thần kỳ”, là “kim chỉ nam” cho hoạt động của Đảng. Người nhấn mạnh: “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh của nước ta”.
       Trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, trong nhiều văn kiện Đại hội cho đến Điều lệ Đảng hiện hành đã luôn xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.
          Hai là, Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta
         Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ...các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, … để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đấu tranh cách mạng đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
         Ba là, Thanh niên nhận thức, trách nhiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay
        Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
         Bốn là, Xuất phát từ đặc điểm của Thanh niên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
          Ở Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số, là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng vươn lên, ham học hỏi, dễ thích nghi với môi trường xã hội; là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế... Tuy nhiên, thanh niên còn những hạn chế về kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử và lý luận chính trị, chưa có  nhiều kinh nghiệm nên rất dễ bị lôi kéo trước những cám dỗ; dễ bị kích động theo “tâm lý đám đông”; dễ chán nản, bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại... Các thế lực thù địch luôn lợi dụng những đặc điểm đó để tuyên truyền, lôi kéo, kích động thanh niên.
        Năm, Xuất phát từ yêu cầu của Đảng đối với Thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
        Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1). Đại XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ”(2).
           Sáu là, Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào Thanh niên ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn. 
          Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và tâm lý dễ dãi cả tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội của thanh niên, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn; tăng cường bình luận, tuyên truyền kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước, dùng “cộng sản nói xấu cộng sản”, “cộng sản con nói xấu cộng sản cha”. Cùng với các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chúng ra sức lợi dụng một số vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời để kích động thanh niên, lôi kéo tụ tập - khiếu kiện đông người, gây mất trật tự, an ninh. Cùng với đó là không ngừng cổ vũ lối sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, bất chấp đạo lý, pháp luật, kỷ cương...
         Thanh niên Vân Canh! Trách nhiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
        Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thanh niên Vân Canh quyết tâm làm tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:
           Thứ nhất, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên trên địa bàn huyện về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; đa dạng hóa các hình thức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quán triệt, khẳng định có tính thuyết phục trong thanh niên về con đường đi lên CNXH ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế tất yếu của thời đại hiện nay.
            Thứ hai, Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, các tổ chức thanh niên cần có nhiều hình thức tổ chức rộng rãi phù hợp với các đối tượng khác nhau. Trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên. Triển khai có hiệu quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống…
           Thứ ba, Tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt. Tham gia tích cực vào Ban Chỉ đạo 35 của huyện; duy trì tổ chức Hội nghị giao ban hàng quý đảm bảo đúng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực chia sẻ những tin, bài có nội dung tích cực từ các Trang thông tin chính thống của Trung ương -Tỉnh - Huyện như: Hương sen Việt, Hào khí Quang Trung… “Hào khí Vân Canh”; qua đó, góp phần tăng cường tương tác của Trang “Hào khí Vân Canh”, lan tỏa những việc làm hay, những nội dung ý nghĩa, bài học giá trị… rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Thanh niên và nhân dân trong huyện. Các chương trình cập nhật kiến thức, thông tin chuyên đề, thông tin thời sự... để thanh, thiếu niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
          Thứ tư, Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho cho thanh niên, chú trọng đến những cá nhân có năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Kiên quyết xử lý, xoá bỏ thông tin sai, cực đoan trên internet, mạng xã hội, nhất là những thông tin chia sẻ, bình luận vì chủ quan, thiếu hiểu biết của thanh niên trên không gian mạng. Có biện pháp khích lệ thanh niên chủ động, thường xuyên viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; phê phán, đấu tranh, loại bỏ những thông tin sai, xấu, độc...
            Thứ năm, Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn gương mẫu về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cán bộ Đoàn, Hội Thanh niên không ngừng chủ động nắm, dự báo, báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động thông tin cho thanh niên những vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm...
         Thứ sáu, Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018.
         Thứ bảy, Mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên học sinh, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…, tạo thành một mặt trận rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây”“chống”, tích cực xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Kiên quyết xử lý các đối tượng chống đối, cơ hội, bất mãn chính trị đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, kích động trên intemet, mạng xã hội.
          Tám, Phối hợp chặt chẽ với Hội CCB cùng cấp; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là: "Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" hiện nay./.
 

Nguồn tin: ĐẶNG DUYÊN HẢI - Hội CCB huyện Vân Canh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,805
  • Tháng hiện tại77,737
  • Tổng lượt truy cập3,033,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH