13/2022/QH15

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thời gian đăng: 14/10/2023

10/2022/QH15

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/10/2023

09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện

Thời gian đăng: 14/10/2023

15/2022/QH15

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng: 14/10/2023

14/2022/QH15

Luật phòng, chống rửa tiền

Thời gian đăng: 14/10/2023

04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

Đảng bộ huyện Vân Canh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ XIX; giai đoạn (2020 - 2025)

Thứ năm - 29/06/2023 10:53 253 0
Quang cảnh Đảng bộ huyện Vân Canh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ XIX; giai đoạn (2020 – 2025)
Quang cảnh Đảng bộ huyện Vân Canh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ XIX; giai đoạn (2020 – 2025)
       Vân Canh là huyện miền núi nằm về phía Tây nam tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 40 km; Toàn huyện có 6 xã và 01 thị trấn, với 48 khu dân cư (11 khu phố; 15 thôn; 22 làng) gồm 5 dân tộc chính như: Kinh, Chăm, Ba na, Thái, Tày; dân số hơn 30 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 13 nghìn người; Trong na nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX trong bối cảnh có những thuận lợi: chính trị, xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành đã thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển; sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh; kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở được phát huy. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là những khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài và tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột quân sự một số nước trên thế giới; tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn lực để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội còn khó khăn, Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, huyện Vân Canh đã đạt được những kết quả quan trọng.  Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; năng suất lao động và thu nhập được tăng lên. Tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân giữa nhiệm kỳ 10,43%. Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản phẩm giữa nhiệm kỳ: nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ: 22,9% - 60,83% - 16,27% trên các lĩnh vực.       
          Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;
          Một số giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng công nghip, bán công nghiệp, trang trại ngày càng phát triển; nhờ đó năng suất cây trồng, vật nuôi tăng khá. Giá trị sản phẩm (theo giá trị so sánh năm 2010) nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 4,14% (chi tiêu Nghị quyết theo giá trị sản xuất tăng 10%, tương ứng giá trị sản phẩm tăng 3,99%).
          Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 2.595,35 ha). Trong đó, diện tích cây lúa là 1.383,7 ha (đạt 98,8% Nghị quyết), năng suất bình quân 56,1 tạ/ha (đạt 93,5% Nghị quyết); cây ngô26,6 ha (đạt 17,7% so Nghị quyết), năng suất 36,7 tạ/ha (đạt 73,4% Nghị quyết); cây lạc 59,7 ha (đạt 23,9% Nghị quyết), năng suất 33 tạ/ha (đạt 110% Nghị quyết; cây sắn 403 ha (đạt 26,9% Nghị quyết), năng suất 225 tạ/ha (đạt 100% Nghị quyết); rau, đậu các loại 355,4 ha (đạt 47,4% so Nghị quyết); diện tích trồng rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao 04 ha (đạt 20% Nghị quyết), cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao 10ha (đạt 3,3% so Nghị quyết). Tổng đàn bò trên 14.000 con (đạt 100% Nghị quyết), trong đó, bò lai đạt 62,3% (đạt 119,8% Nghị quyết); đàn lợn gần 10.000 con (đạt 77,9% Nghị quyết); đàn gia cầm 72.000 con (đạt 110,8% Nghị quyết). Công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được chú trọng nên dịch bệnh ít xảy ra. Giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp tăng bình quân 6,05% . Giá trị sản phẩm ngành lâm nghiệp tăng bình quân 3,18% . Tiếp tục chỉ đạo thực hiện khoanh vùng phòng hộ khu vực Suối Phướng; giải quyết, xử lý vụ việc 139,9 ha đất làng Canh Giao, xã Canh Hiệp...Thực hiện thu hồi 1.027,3 ha đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, trong đó thu hồi 1.007,1ha đất phục vụ dự án Khu công nghiệp Becamex Vsip Bình Định.
          Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả.Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; kết quả: xã Canh Vinh đạt 19/19 tiêu chí, Canh Hiển đạt 19/19 tiêu chí, Canh Hiệp đạt 09/19 tiêu chí, Canh Thuận đạt 13/19 tiêu chí, Canh Hòa đạt 11/19 tiêu chí, Canh Liên đạt 08/19 tiêu chí.
          Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính
          Các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Giá trị sản phẩm thương mại, dịch vụ tăng bình quân 3,69% (Nghị quyết giá trị sản xuất tăng 30%, tương ứng giá trị sản phẩm tăng 4,485%).  Thu ngân sách địa phương hàng năm đều tăng, đạt, vượt kế hoạch đề ra, với mức tăng bình quân đạt 18,8% (vượt ch tiêu Nghị quyết). Chi ngân sách được điều hành đúng luật ngân sách, bảo đảm kế hoạch, đáp ứng cơ bản nhu cầu chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Hoạt động tín dụng-ngân hàng ngày càng mở rộng, các chương trình hỗ trợ tín dụng cho đối tượng chính sách được quan tâm, góp phần phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, thực hiện công tác giảm nghèo và hạn chế tín dụng đen.
          Về phát triển công nghiệp, đô thị; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội
          Giá trị sản phẩm ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 14,83% (chỉ tiêu Nghị quyết theo giá trị sản xuất tăng 20%, tương ứng giá trị sản phẩm tăng 16,83%). Tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh; đến nay Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh có quy mô 37 ha, có 05 doanh nghiệp và đi vào hoạt động sản xuất, với tỷ lệ lấp đầy 96%, đồng thời đã xin chủ trương mở rộng thêm 38 ha. Đề xuất bổ sung quy hoạch 02 cụm công nghiệp vào Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh. Hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia cho 03 làng (làng Kà Bông, làng Cát, làng Chồm), nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%; đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kéo điện quốc gia cho 02 làng còn lại (Canh Giao, Canh Tiến) đã được UBND tỉnh cho chủ trương, dự kiến thi công trong năm 2024.
          Công tác quy hoạch và phát triển đô thị được quan tâm. Đã chỉ đạo thực hiện lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vân Canh, Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2035. Công tác chỉnh trang đô thị thị trấn được quan tâm và đạt được những kết quả bước đầu, cơ bản hoàn thành đặt tên đường, số nhà trên địa bàn thị trấn. Một số công trình được xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương;với tổng nguồn vốn đầu tư là 247.322.000.000 đồng.
          Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục-thể thao
          Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; hoạt động văn hóa, thông tin có bước phát triển; phong trào thể dục, thể thao quần chúng ngày càng phát triển, số người tham gia rèn luyện sức khỏe thường xuyên ngày càng tăng, nhiều giải được tổ chức thường niên và có chất lượng; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 7, các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện. Ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025; tổ chức thành công liên hoan văn hóa cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống huyện lần thứ 2, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
          Về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ
          Công tác quản lý giáo dục, nhất là hoạt động dạy và học ở các cấp học, bậc học có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ; tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS các năm học cơ bản đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt gần 90%; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở được duy trì vững chắc. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo phát triển cả về chất và lượng. Phong trào toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo ngày càng sâu rộng. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh.
          Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi, sản phẩm hàng hóa, cải thiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; đã đầu tư thực hiện một số mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, quản lý an ninh trật tự, hoạt động giáo dục, y tế. Sản phẩm Vải thổ cẩm Hà Văn Trên, xã Canh Thuận đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Mức chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương ngày càng tăng.
          Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
          Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, có tiến bộ; mức hưởng thụ các dịch vụ y tế của nhân dân ngày càng tăng, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, nâng cấp; duy trì 7/7 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 100% Nghị quyết); 100% trạm y tế có bác sỹ; Trung tâm Y tế huyện hiện có 140 giường bệnh (đạt 116% Nghị quyết).
          Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế được tăng cường. Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm; chuẩn bị tốt các điều kiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
          Giải quyết các vấn đề xã hội
          Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Huy động các nguồn lực thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Các chủ trương, chính sách hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho người dân cơ bản được thực hiện kịp thời. Hoạt động nhân đạo, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đạt được những kết quả; tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 37,99% (đạt 92,7% Nghị quyết), tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,76% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết), đến cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo 26,05% và cận nghèo 21,6%.
          Về quốc phòng-an ninh
          Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện tốt. Chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang được nâng lên. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi có tiến bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo kế hoạch. Lực lượng vũ trang huyện đã tham gia tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu nạn trên địa bàn.
          An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh kinh tế; an ninh nông thôn, an ninh tuyến núi luôn được đảm bảo. Thực hiện các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phạm pháp hình sự giảm bình quân 5,5%, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, điều tra phá án đạt trên 85%, giải quyết tin báo tội phạm đạt trên 90%.
          Về xây dựng hệ thống chính trị
       Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức được thực hiện theo quy định, kế hoạch. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm triển khai thực hiện. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện được nâng lên. Công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên mới được chú trọng thực hiện; tính từ đu nhiệm kỳ đến ngày 15/6/2023, đã kết nạp được 165 đảng viên mới; nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ đến nay là 2.102 đồng chí; bình quân số lượng tổ chức cơ sở đảng xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 91,75% (chỉ tiêu Nghị quyết 80%).Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 92,98%. Đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở đảng (11 đảng bộ, 32 chi bộ), 102 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
        Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục  đổi mới, chất lượng  được nâng lên. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện và đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
     Công tác dân vận và hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở, chăm lo công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt; tỷ lệ quần chúng trong độ tuổi tham gia vào các tổ chức chính trị-xã hội bình quân đạt 80% trở lên. Thực hiện tốt vai trò “cầu nối” trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền nhân dân. Với truyền thống đoàn kết trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Vân Canh sẽ vững vàng trên con đường đổi mới và phát triển ./.

Nguồn tin: Đặng Duyên Hải; Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay5,130
  • Tháng hiện tại90,785
  • Tổng lượt truy cập4,308,365
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH