Thành viên UBND huyện

 

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN VÂN CANH NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Ông Trần Kim Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888361

+ Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tài chính, Ngân sách, Thuế, Kho bạc, Quy hoạch, Kế hoạch đầu tư phát triển, Công an, Quân sự, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính. Phụ trách chung công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực liên quan. Phối hợp công tác với UBMTTQVN, Hội Cựu chiến binh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Trưởng các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng:

1. Ban An toàn giao thông

2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính

3. Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách bảo vệ rừng và PCCC rừng

4. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

5. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

6. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

7. Ban chỉ đạo giảm nghèo theo Nghị quyết 30a

8. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm

9. Hội đồng nghĩa vụ quân sự

10. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

11. Ban Chỉ đạo Nhân quyền

12. Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới (Phó ban thường trực)

13. Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện

14. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm

15. Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành

2. Ông Nguyễn Bá Đẩu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

PCT kinh te

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888240

+ Phân công nhiệm vụ: Làm nhiệm vụ Thường trực, phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thú y, Bảo vệ thực vật, Kinh tế - Hạ tầng, Khuyến nông, Kiểm lâm, Thống kê, Công ty Lâm Nghiệp Hà thanh, Ban QLRPH, Bưu điện, Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty TNHH TH Vân Canh; phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phó trưởng ban Thường trực ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, trực tiếp phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo giải quyêt khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực liên quan. Phối hợp công tác với Hội Nông dân và các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

+ Trưởng các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng:

1. Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Phó trưởng ban thường trực)

2. Ban chỉ đạo thực hiện công tác bảo mật Nhà nước

3. Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản thanh lý

4. Hội đồng cung cấp Hậu cần- Kinh tế khu vực phòng thủ

5. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất

6. Hội đồng khoa học và Công nghệ

7. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Phó ban Thường trực)

8. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện

9. Ban chỉ đạo phát triển sản xuất huyện

10. Ban chỉ trang thị trấn Vân Canh

3. Ông Đặng Văn Phụng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

PCT van xa

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3705888

+ Phân công nhiệm vụ: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Giáo dục- Đào tạo, Y tế, Truyền thanh- Truyền hình, Văn hóa, thể thao, du lịch, Thông tin-truyền thông, Lao động Thương binh- Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Thi hành án Dân sự, công tác Dân tộc, Tôn giáo, Dân số-KHHGĐ, Chữ thập đỏ, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực liên quan. Phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

+ Trưởng các Ban chỉ đạo và Chủ tịch các Hội đồng:

1. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và phòng, chống dịch bệnh

2. Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo

3. Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

4. Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

5. Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội

6. Ban điều hành thực hiện chương trình phối hợp xây dựng phong trào Làng Văn hóa - Sức khỏe

7. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

8. Ban chỉ đạo 814

9. Ban chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động

10. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục phổ thông

11. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH

12. Ban chỉ đạo xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

13. Ban quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em

14. Ban chỉ đạo Quỹ đền ơn đáp nghĩa

15. Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh

16. Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

17. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến Giáo dục pháp luật

18. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo

19. Ban chỉ đạo đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020

20. Ban công tác người cao tuổi

21. Ban chỉ đạo công tác gia đình

22. Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

23. Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao

24. Ban tổ chức các ngày lễ lớn trong năm

25. Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự

26. Ban chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ

27. Ban quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

4. Ông Trần Thái Học - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888215

5. Ông Trần Văn Xanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888513

6. Ông Phạm Minh Sơn - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888209

7. Ông Phạm Minh Chấn - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888566

8. Ông Nguyễn Cảnh Cao - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888323

9. Ông Phạm Công Tiến - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888123

10. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888649

11. Ông Sô Lan Tài - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888144

12. Ông Nguyễn Hoài Nam - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888778

13. Ông Huỳnh Công Vinh - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888330

14. Ông Hồ Văn Sơn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888699

15. Ông Lơ O Xâu Zuôn Tuấn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888233

16. Ông Nguyễn Kim Trọng, Trưởng Phòng Y tế huyện

+ Điện thoại cơ quan: 0256.3888648

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay492
  • Tháng hiện tại6,182
  • Tổng lượt truy cập32,891
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây