Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận ở chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện Vân Canh

Thứ sáu - 29/03/2019 09:21 19 0
Ngày 13/11/2018, UBND huyện Vân Canh tổ chức làm việc với Đoàn công tác, gốm các ngành liên quan của tỉnh về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận ở chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện Vân Canh.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận ở chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện Vân Canh

Huyện Vân Canh làm việc với Đoàn công tác của tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Vân Canh đã báo cáo những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận ở chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện, đề ra những giải pháp, biện pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trong năm 2018, UBND huyện đã triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quán triệt tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1988 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16/TT-TTg ngày 16/5/216 của Thủ tướng Chính phủ về việc công tác dân vận chính quyền các cấp và tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với công tác năm dân vận chính quyền. Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, gắn trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân trong việc tham gia, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức chức kết nghĩa trong tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh…Phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận ở chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.Thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường sự tham gia của tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo nguyên tắc khách quan, dân chủ và đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; trong đó việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, bằng công việc cụ thể ứng với vị trí công tác đảm nhiệm.Rà soát, chấn chỉnh việc niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; các thủ tục hành chính, mẫu đơn, hồ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết từng loại công việc. Phân công trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện quy trình: hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để làm cơ sở cho việc đánh giá, xem xét, quy trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn so với quy định.Thường xuyên thực hiện các hình thức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp công của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, tham gia góp ý, đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục cụ thể để cải thiện chất lượng phục vụ, cung cấp dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho công dân, tổ chức.

          Các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông bê tông xi măng, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-CP, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình mục tiêu như Chương trình 135 của Chính phủ, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, xây dựng nông thôn mới…UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đưa ra Nhân dân bàn và quyết định những chương trình phúc lợi trên phù hợp với địa phương và quy định của pháp luật.Duy trì lịch tiếp dân định kỳ hàng tháng, giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.Nhìn chung, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 của Chính phủ, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, UBND huyện đã thực hiện theo đúng quy định về việc thực hiện những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.Các dự án như vay vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được phân bổ cho các xã, thị trấ được đưa ra xét duyệt công khai tại từng thôn, làng, tổ vay vốn cho đúng đối tượng vay.Hàng tháng, quý, năm UBND huyện đều có chương trình công tác thông báo đến từng xã, thị trấn từ đó Nhân dân cùng tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đã đề ra và kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động của chính quyền huyện, các tổ chức chính trị xã hội…Đặc biệt là dự toán, quyết toán ngân sách huyện hàng năm đều được thông báo đến các xã, thị trấn và toàn thể Nhân dân biết để tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện.Thông báo kế hoạch công tác của Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND, hoạt động của đại biểu HĐND huyện và cán bộ công chức huyện để Nhân dân biết kiểm tra giám sát.

          Đối với công tác Dân vận chính quyền, năm 2018, UBND huyện đã đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nội dung Công văn số 2548/UBND ngày 30/9/2016 về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/11/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền và các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vân Canh.UBND huyện đã thực hiện tốt việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Các thủ tục hành chính cũng được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu, giám sát và thực hiện thủ tục hành chính.Hoạt động cấp phát báo, bưu chính, viễn thông ổn định. Số lượng báo được cấp phát trong ngày đến 7/7 xã - thị trấn (đạt 100%). Hiện nay, toàn huyện có 3.148 thuê bao internet, đạt tỷ lệ 11,19%, tăng 3,73% so với cùng kỳ năm 2017; có 32 trạm BTS đang hoạt động trên địa bàn huyện. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đã được triển khai rộng rãi, từng bước đáp ứng tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Hệ thống Văn phòng điện tử idesk và hệ thống thư điện tử công vụ hoạt động tốt. UBND huyện thường xuyên kiểm tra việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kiến nghị, đề xuất những thủ tục hành chính còn rườm rà, không cần thiết để xem xét, điều chỉnh; thực hiện tốt cơ chế một cửa các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đăng ký kinh doanh. Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa được vận hành tương đối tốt; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính đa số hồ sơ trên các lĩnh vực đã được quan tâm giải quyết đúng hạn và trước hạn, có mở sổ theo dõi trên các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn luôn được quan tâm về quy trình thủ tục đảm bảo thời gian theo quy định. UBND huyện đang triển khai đưa vào thực hiện dịch vụ Hành chính công cấp độ 3; tiếp tục sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn huyện; thực hiện cấp phát địa chỉ email cho cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Thực hiện tích hợp điện tử hóa để nâng cao hiệu quả trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

          Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcvà các văn bản có liên quan, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế với mục tiêu đến năm 2021 phải đạt tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế UBND tỉnh giao so với năm 2015 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016.Năm 2018, UBND huyện đã thực hiện tinh giản 02 biên chế các phòng, ban, đơn vị thuộc các đối tượng nghỉ hưu đúng tuổi. Trong thời gian đến UBND huyện tiếp hành sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện theo đúng lộ trình, thời gian UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND.

          UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân đúng theo quy định; tại UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 09 và 24 hàng tháng. Ngoài ra, còn tham gia tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc phát sinh và trả lời sau khi giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cho công dân tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.Trong công tác tiếp công dân, từ đầu năm đến nay,UBND huyện đã tiếp nhận 37 lượt đơn, với 31 vụ việc về lĩnh vực tài sản 02 vụ, chế độ chính sách 04 vụ, tranh chấp đất đai 13 vụ, lĩnh vực tư pháp 04 vụ, lĩnh vực khác 08 vụ (khiếu nại 14 vụ, kiến nghị 16 vụ, phản ánh 01 vụ). Đến nay các vụ việc đã giải quyết dứt điểm.Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 38 lượt đơn, với 30 vụ (khiếu nại 09 vụ, kiến nghị 18 vụ, cứu xét 02 vụ, tố cáo 01 vụ) về lĩnh vực tranh chấp đất 08 vụ, về chế độ chính sách 04 vụ, liên quan đến tài sản 03 vụ, bồi thường 03 vụ, lĩnh vực khác 12 vụ; Trong 30 vụ có 02 vụ thuộc hồ sơ từ năm 2017 chuyển sang là vụ việc phức tạp kéo dài, tuy nhiên đến nay đã giải quyết dứt điểm. Tại thời điểm đến 30/9/2018 các vụ việc đã giải quyết dứt điểm, không còn tồn đọng.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội đoàn thể có nhiều cố gắng trong tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào yêu nước ở địa phương…

          Qua buổi làm việc, Đoàn công tác của tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận ở chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện trong thời gian qua, hướng dẫn, chỉ ra những điểm mới để huyện thực hiện công tác được tốt hơn trong thời gian tới. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các ngành chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Đức Độ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay317
  • Tháng hiện tại4,725
  • Tổng lượt truy cập22,506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây