Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết

Thứ bảy - 30/03/2019 13:45 63 0

Tên thủ tục hành chính: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết

I. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH (Quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị và nông thôn).

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư, 01 bản chính.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn (Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ của các cá nhân chủ trì khảo sát), 01 bộ bản sao.

+ Tài liệu kiểm định máy, mia và các thiết bị kỹ thuật có liên quan;

+ Nhiệm vụ khảo sát, Phương án kỹ thuật - dự toán được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt, 01 bộ bản sao.

+ Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh); Các văn bản pháp lý có liên quan, 01 bộ bản sao.

+ Các loại sổ đo, nhật ký trong quá trình đo khớp nối tọa độ, độ cao, lưới đo vẽ, đo chi tiết bản đồ địa hình; Kết quả tính toán, bình sai khối in trên giấy và tệp ghi dữ liệu; Sổ thống kê diện tích (trên giấy và trên đĩa CD; DVD...); Tệp dữ liệu bản đồ gốc (ghi trên đĩa CD; DVD...); Tệp ghi dữ liệu mô hình số địa hình (ghi trên đĩa CD; DVD...), 01 bộ bản sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc.

3. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

11 ngày

4

Ký duyệt kết quả thẩm định

Lãnh đạo Phòng KTHT

02 ngày

5

Trả kết quả hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

01 ngày

 

4. Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định hồ sơ.

6. Lệ phí: Chi phí được tính bằng cách lập dự toán theo quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

7. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Tờ trình của chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư 05 /2011/TT-BXD, ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng.

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Luật Xây dựng ngày 16/8/2014.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết xây dựng.

- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

- Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.     

- Hướng dẫn số 21/HD-SXD ngày 07/7/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

II. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH (Quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của UBND huyện).

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư, 01 bản chính.

+ Chủ trương của cấp có thẩm quyền, 01 bộ bản sao có công chứng.

+ Thuyết minh, bản vẽ có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng), 02 bộ bản chính.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

+ Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ, 01 đĩa.

Lưu ý: Hồ sơ trình phải để trong hộp hồ sơ (25,5cm x 35cm), chiều cao tùy số lượng hồ sơ bên trong.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc.

3. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

14 ngày

4

Ký duyệt kết quả thẩm định

Lãnh đạo Phòng KTHT

02 ngày

5

Ký duyệt Quyết định phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện

02 ngày

6

Trả kết quả hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

01 ngày

 

4. Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, Quyết định phê duyệt (theo mẫu tại Hướng dẫn số 21/HD-SXD ngày 07/07/2016 của Sở Xây dựng).

6. Lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch bằng 20% chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (áp dụng theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).

7. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Tờ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch (theo mẫu tại Hướng dẫn số 21/HD-XD ngày 07/07/2016 của Sở Xây dựng).

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII.

-Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

-Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;.

-Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định vềhồsơ của nhiệm vụvà đồán quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).

- Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn số 21/HD-SXD ngày 07/7/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

III. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH (Quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của UBND huyện).

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư, 01 bản chính.

+ Hồ sơ khảo sát địa hình được chủ đầu tư nghiệm thu TT 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng, 01 bản chính.

+ Các văn bản hoặc biên bản về lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức, 01 bản chính.

+ Hồ sơ năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia thiết kế QHXD, 01 bộ bản sao có công chứng.

+ Thuyết minh, bản vẽ có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng), 01 bộ đối với hồ sơ thẩm định hoặc tối thiểu 05 bộ đối với hồ sơ trình duyệt.

+ Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ autocad, ảnh, file scan các văn bản có liên quan, 01 đĩa.

Lưu ý: Hồ sơ trình phải để trong hộp hồ sơ (25,5cm x 35cm), chiều cao tùy số lượng hồ sơ bên trong.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời hạn giải quyết:25 ngày làm việc.

3. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

14 ngày

4

Ký duyệt kết quả thẩm định

Lãnh đạo Phòng KTHT

02 ngày

5

Lấy ý kiến Sở Xây dựng

Sở Xây dựng Bình Định

05 ngày

6

Ký duyệt Quyết định phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện

02 ngày

7

Trả kết quả hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

01 ngày

 

4. Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, Quyết định phê duyệt (theo mẫu tại Hướng dẫn số 21/HD-XD ngày 07/07/2016 của Sở Xây dựng).

6. Lệ phí: Theo khung định mức của Bộ Xây dựng, được quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

7. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án (theo mẫu tại Hướng dẫn số 21/HD-SXD ngày 07/07/2016 của Sở Xây dựng).

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII.

-Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

-Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;.

-Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định vềhồsơ của nhiệm vụvà đồán quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).

- Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn số 21/HD-SXD ngày 07/7/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay245
  • Tháng hiện tại4,653
  • Tổng lượt truy cập22,434
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây