Thủ tục: Cấp phép xây dựng

Thứ bảy - 30/03/2019 13:46 11 0

I. CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.1. Cấp giấy phép xây dựng mới gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

1.2. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo;

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận công trình đề nghị được cải tạo.

2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc.

4. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

1,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định hồ sơ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

14 ngày

4

Trình UBND huyện ký duyệt giấy phép

Lãnh đạo UBND huyện

02 ngày

5

Hoàn thiện hồ sơ (nhân bản, đóng dấu…)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày

6

Trả kết quả hồ sơ cho tổ 1 cửa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

0,5 ngày

7

Trả kết quả hồ sơ cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

 

5. Đối tượng thực hiện TTHC:Cá nhân, tổ chức.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

7. Lệ phí: 120.000 đồng.

8. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Theo phụ lục 01 Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

9. Yêu cầu, điều kiện:

- Phù hợpvới quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nghị Quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

         

II. CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.1. Cấp giấy phép xây dựng mới gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng.

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

1.2. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc.

4. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

1,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định hồ sơ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

09 ngày

4

Trình UBND huyện ký duyệt giấy phép

Lãnh đạo UBND huyện

02 ngày

5

Hoàn thiện hồ sơ (nhân bản, đóng dấu…)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày

6

Trả kết quả hồ sơ cho tổ 1 cửa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

0,5 ngày

7

Trả kết quả hồ sơ cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

 

5. Đối tượng thực hiện TTHC:Cá nhân.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

7. Lệ phí: Áp dụng theo Nghị Quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định

- Nhà ở riêng lẻ trong đô thị: 70.000 đồng.

- Nhà ở riêng lẻ nông thôn: 50.000 đồng.

8. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Theo phụ lục 01 Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

9. Yêu cầu, điều kiện: Theo Điều 93 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

9.1.Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

9.2.Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

9.3.Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định:

- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác;

- Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

9.4.Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật xây dựng năm 2014.

9.5.Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

9.6.Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nghị Quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

III. GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc.

3. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định hồ sơ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày

4

Trình UBND huyện ký duyệt giấy phép

Lãnh đạo UBND huyện

01 ngày

5

Hoàn thiện hồ sơ (nhân bản, đóng dấu…)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày

6

Trả kết quả hồ sơ cho tổ 1 cửa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

0,5 ngày

7

Trả kết quả hồ sơ cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

 

4. Đối tượng thực hiện TTHC:Cá nhân, tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

6. Lệ phí: 15.000 đồng.

7. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Theo phụ lục 02 Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

8. Yêu cầu, điều kiện: Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nghị Quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

IV. CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc.

3. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể:

STT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến phòng KTHT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

3

Tổ chức thẩm định hồ sơ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày

4

Trình UBND huyện ký duyệt giấy phép

Lãnh đạo UBND huyện

01 ngày

5

Hoàn thiện hồ sơ (nhân bản, đóng dấu…)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01 ngày

6

Trả kết quả hồ sơ cho tổ 1 cửa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

0,5 ngày

7

Trả kết quả hồ sơ cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

0,5 ngày

 

4. Đối tượng thực hiện TTHC:Cá nhân, tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

6. Lệ phí: Không.

7. Các biểu mẫu (mẫu đơn, tờ khai…): Theo phụ lục 02 Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

8. Yêu cầu, điều kiện: Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay318
  • Tháng hiện tại5,591
  • Tổng lượt truy cập23,372
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây